ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Приозерск ќаласыныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуыныѕ 2010 жылдыѕ 8 айыныѕ кґрсеткіштері 20.09.2010ж.

Приозерск ќаласыныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуыныѕ
2010 жылдыѕ 8 айыныѕ кґрсеткіштері

Наќты сектор
Ќала территориясында ірі ґнеркјсіп кјсіпорындары жоќ. Ќалада ґнеркјсіп ґнімін КМК «Тўрєын-їй коммуналдыќ реформалау басќармасы» (жылу мен судыѕ бґлінуі) жылына 403,3 млн. теѕге кґлемінде шыєарыды, облыстыќ ґнеркјсіп ґнімініѕ кґлемініѕ 0,05 % ќўрайды.
Аєымдаєы жылдыѕ сјуірінде ґнеркјсіптік ґндіріс кґлемініѕ жоспарєа сай орындалмауы, жылу беру кезеѕінін наурыз айында тоќтатылуына байланысты болды.
Жылу бойынша жалпы жылдыќ жоспарды жылу беру кезеѕдерінен 2010-2011 жж. (ќазан-желтоќсан) орындау жоспарлануда.
2010 жылдыѕ 8 айына ґнеркјсіп ґндіріс кґлемі 765,5 млн. теѕгені ќўрады, 2009 жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 410,3 %. Табиєи кїйінде 2010 жылдыѕ 8 айына тґмендегілер кїтіледі:
ауыз суы 1993,2 куб. м. немесе 2009 жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 131,0 % ќўрады.
жылу 103,4 мыѕ. Гкал. немесе 2009 жылдыѕ сјйкес кезеѕімен салыстырєанда 106,0 % ќўрады.
Негізгі капиталєа инвестициялар
2010 жылдыѕ 8 айына негізгі капиталєа инвестициялар соммасы 903,6 млн. теѕге немесе 2009 жылдыѕ осы кезеѕімен салыстырєанда 250,7 %. 2010 жылєа негізгі капиталєа инвестициялар 1436,4 млн.теѕге соммасында кїтілуде, 2009 жылмен салыстырєанда 5,5 % жоєары. Оныѕ ішінде бюджеттік ќаражаттар негізінде (тўрєын їй ќўрылысы, инженерлік-коммуникациялыќ инфраќўрылымныѕ дамуы, негізгі ќўралдарды алу) 88,5 млн. теѕге орындалуы жоспарлануда. Аєымдаєы жылдыѕ 6 айєа орындалмай ќалєан жоспарланєан 800 млн. теѕге кјсіпорындардыѕ, ўйымныѕ жеке ќаражаттарына, халыќтыѕ ќаражатына, соныѕ ішінде кіші кјсіпкерлік субъектілеріне байланысты орындалуы тиіс.
Ќаржы кґрсеткіштері
2010 жылдыѕ 1 ќыркїйек айына жергілікті бюджетке тїскен тїсімдер кґлемі 70620,6 мыѕ тенге, немесе былтырєы жылмен салыстырєанда 101,9 %, соныѕ ішінде салыќтыќ тїсімдер – 68746,7 мыѕ теѕге, салыќтыќ емес тїсімдер – 798,1 мыѕ тенге, негізгі капиталды сатудан тїсетін тїсімдер – 1075,8 мыѕ теѕге. Жоєары тўрєан бюджеттен тїсетін трансферттер 805720,0 млн. теѕге немесе жоспарєа 100 %. 1 ќыркїйек айына ќарыздардыѕ соммасы 1713,0 мыѕ теѕге немесе 2009 жылдыѕ осы кезеѕімен салыстырєанда 80,7 %.
Ќўрылыс
2010 жылдыѕ 1 ќыркїйек 2804 м? тўрєын їй ќўрылысы орындалды жјне жоспарєа 101,2 %. БСА 38а кґшесі бойынша ќўрылысы толыќ аяќталмаєан жалдамалы тўрєын їйге 2010 жылы республикалыќ бюджеттен 59 млн. теѕге бґлінген. Ќазіргі уаќытта жоєарыда айтылєан єимараттыѕ 1 блок-секциясына ќўрылыс жїруде.
Жеке тўрєын їйлердіѕ инженерлік жїйелерініѕ ќўрылысына республикалыќ бюджеттен 20 млн. 116 мыѕ теѕге бґлінген. Бґлінген ќаражатќа Транспортная жјне Строитель кґшелерінде су жїйелеріне, сонымен ќатар Аєыбай батыр жјне Приморская кґшесі бойынша кјріз жїелеріне ќўрылыс жїруде.
Жол картасы баєдарламасы шегінде ќалада 27 млн. теігеге санитарлы-эпидемиялыќ баќылау басќармасыныѕ єимаратына кїрделі жґндеу жїргізілуде.
Ґткен жылдыѕ ќараша айында ќалада «Мемлекеттік ќала ќўру кадастрі» баєдарламасы орнатылды. Осы баєдарлама бойынша 30 ќайта ќўрылєан объектілер еѕгізіліп, барлыєы 279 ќўжат кґшірмесі жасалынды.
Жыл басынан 11 ќўрылысы аяќталєан объектілер пайдалануєа алынып, оныѕ ішінде 4 бизнес объектілері болып табылады.
Жыл басынан 6 объектіге реттік нґмірлер берілді.
Ауыл шаруашылыєы
2010 жылдыѕ 1 ќыркїйек айына кїтілетін ќала бойынша їй шаруашылыєындаєы мал басымен ќўстардыѕ саны 4,3 мыѕ бас, оныѕ ішінде:
- Ірі ќара мал – 0,5 бас, немесе 100,0 % былтырєы жылмен салыстырєанда;
- ќой мен ешкі – 1,5 бас, немесе 100,0 % былтырєы жылмен салыстырєанда;
- жылќы – 0,1 бас, немесе 100 % былтырєы жылмен салыстырєанда;
- тїйе - 14 бас, немесе 100 % былтырєы жылмен салыстырєанда;
- шошќа – 0,5 бас немесе 100,0 % былтырєы жылмен салыстырєанда;
- ќўстар – 1,6 бас, немесе 100,0 % былтырєы жылмен салыстырєанда.
Ќала бойынша кїтілетін ауыл шаруашылыєы ґнімдерінен табыс табу кґлемі– 13,9 млн. тенге ќўрайды, ќала бойынша ауыл шаруашылыќ ґнімініѕ жеке индексініѕ жалпы кґлемі 103,4 % ќўрайды.
Їй шаруашылыєындаєы негізгі мал шаруашылыєы ґнімдерінен табыс табудаєы алынєан сїт 0,1 мыѕ тонна немесе былтырєы жылмен салыстырєанда 100,0 %, алынєан жўмыртќа 0,09 мыѕ дана немесе былтырєы жылмен салыстырєанда 100 % ќўрайды.
2010 жылєа арналєан ветеринарлыќ алдын алу іс-шараларына сјйкес 1 жартыжылдыќќа жоспарланєан келесі іс-шаралар орындалды.
Жылдыќ жоспарєа сјйкес ірі ќараныѕ бруцеллез ауруын алдын алу негізінде ќан тексерісіне 700 сынама болды жјне ол 100 % орындалды.
400 ірі ќараныѕ лейкоз ауруына тексеріс жїргізіліп, 100 % орындалды.
Сібір жарасына ќарсы 450 ірі ќара малєа вакцинация жасалып, 100 % орындалды, сібір жарасы мен чума ауруын алдын алу негізінде жоспар бойынша 15 тїйе болды жјне ол 100 % орындалды, 50 жылќыєа вакцинация жасалып 100 % орындалды, аусыл ауруына ќарсы ўсаќ малєа жоспарда 1000 бас болып, 716 басќа егіліп 71,6 % орындалды, ірі ќара мал жоспарда 400 бас болып, 485 бас егіліп, 121,3 % орындалды, жоспардыѕ орындалмауы аусыл ауруына ќарсы вакциналардыѕ 85 ірі ќараєа егілуіне байланысты, ќўс тўмауына ќарсы 2000 бас жоспарда болып, 100 % орындалды, иттіѕ ќўтырма ауруына ќарсы 150 бас болып жоспарда, 100 % орыдалды, мысыќтыѕ ќўтыру ауруына ќарсы жоспарда 50 бас болып, 100 % орындалды, иттіѕ дегельминтизациясына – 150 бас егіліп, 100 % орындалды, ірі ќара малдыѕ ґкпе ауруына ќарсы шілде айында жоспарда 300 бас болып, 350 тексеріліп, 116,7 % орындалды.
3 тоќсанда ветеринарлыќ-санитарлы іс-шараларын орындау жоспарлануда, соныѕ ішінде аусыл ауруына ќарсы ІЌМ – 284 басќа вакцинация жасалды, ґкпе ауруына – 300 бас, В 3 квартале планируется завершить плановые ветеринарно-профилактические мероприятия, а именно вакцинацию МРС против ящура – 284 гол, аллергическое исследование КРС на туберкулез - 300 гол, аллергическое исследование верблюдов на туберкулез - 15 гол, жоспар бойынша 15 тїйе жјне 50 жылќыєа вакцинация жасау болып, малеин дарісініѕ жоќтыєына байланысты ол жїргізілмеді.
Приозерск ќаласы аумаєында эпизоотологиялыќ жаєдайды жаќсарту їшін, ќала јкімімен ґз ќаражаттарына малсою алаѕын ашу їшін жеке жјне заѕды тўлєаларды іздестіру болды.
Производственная 109 кґшесінде орналасќан тиесілі нысанда 2010 жылдыѕ маусымында дербес кјсіпкер А.Еспенбетов жеке меншікті мал сою алаѕын ашты. Мал сою алаѕы кїрделі жґндеуден ґткізіліп 2010 жылдыѕ 11 маусымында А.Еспенбетовке мал сою алаѕынын жўмысын бастау їшін KZ M.14 U-3-088 есеп нґмірі беріліп жўмыс жїргізілуде.
Ќаланыѕ эпизоотиялыќ, ветеринарлыќ-санитарлыќ жаєдайды жаќсарту їшін, жабайы жануарлар малдыѕ ґлекселерін жан-жаќќа тасымау їшін жјне жўќпалы аурулардыѕ алдын алу маќсатында, Приозерск ќаласыныѕ аумаєында мал ќорымын салу їшін 2009 жылы 3 668 740 теѕге бґлініп жјне игеріліп, мал ќорымы салынып аяќталды.
2010 жылы 31 наурызында № 171/26 ќала јкімініѕ ќаулысымен бекітілген иттер мен мысыќтардыѕ кґбеюіне байланысты, адамдарды иттердіѕ ќауып алу ќаупынан жјне де ќала тўрєын їйлерінде санитарлыќ жаєдайыныѕ жаќсаруына байланысты, ауыл шаруашылыєы бґлімімен ќала аумаєында адам жјне жануарларєа ќауіпті аурулардыѕ алдын алу маќсатында іс-шаралар жоспары мен комиссия ќўрылды.
«Тўрєын-їй коммуналдыќ реформалау басќармасы» КМК мен 29.01.2010 жылы Д.Р.Кенжебаевв пен Р.И.Квинтрадземен 11.01.2010 мен 20.02.2010 аралыєында кґше иттері мен мысыќтарын ўстау іс-шарасы жоспарланєан. Жалпы 8 мысыќ пен 176 ит ўсталынып, 2 кезеѕ 2010 жылдыѕ ќараша айына жоспарлануда.
Шаєын кјсіпкерлікті дамыту
Ќаламызда жылдан-жылєа кіші кјсіпкерліктіѕ дамуда, шаєын бизнесте 352 заѕды жјне жеке тўлєалар тіркелді немесе жоспарєа 101,4 % немесе былтырєы жылмен салыстырєанда 112,1 %, яєни ґсуі байќалуда. Шаєын бизнесте жўмыспен ќамтылєандар саны 718 адамды ќўрап, жоспарєа 100,7 % немесе былтырєы жылмен салыстырєанда 112,2 % ќўрап отыр. Ґндірілген ґнім кґлемі 489 млн.теѕге, былтырєы жылмен салыстырєанда 103,5 % ќўрады.
Президент јкімшілігініѕ ќамќорлыєымен курортты-санитарлы аймаќтыѕ ќўрылыс жобасы жїзеге асырылуы жоспарлануда.
Ќала кјсіпкерлерімен «Туристтік-емдеу кешені», балыќ ґнімін ґѕдеу жјне балыќ тауарын ґѕдеу бойынша кешені, ет-сїт ґнімдерін ґѕдеу кешендерініѕ жобалары жасалынєан. Берілген жобалар бірнеше рет несиелік ўйымдармен ќаралып, ќазіргі уаќытта ќайта ќаралуда. Жалпы жобалар ќала территориясында орналасќан кепілдік мїліктіѕ жойылмауына байланысты ќаражатталынбаєан.
2010 жылы «Даму» кјсіпкерлікті дамыту ќоры АЌ мен Букетов атындаєы Ќараєанды мемлекеттік университеті бірігіп бастаушы кјсіпкерлерге 2 кїндік жедел курстарын ґткізді. 40 адам оќытылып, сертификаттарын алды. 2009 жылы 50 адам оќытылєан.
Ќалада ќаланыѕ ќоєамдыќ-саяси ґміріне белсенді ќатысатын Приозерск ќаласыныѕ кјсіпкерлер Ассоциациясы, Ќазаќстандыќ кјсіпкерлер Ассоциациясыныѕ жетекшілігі мен кјсіпкерлер сўраќтары бойынша ќала јкімшілігініѕ ќарамаєында сарапшы кеѕес жўмыс істейді.

Јкім орынбасары Н.Дїйсембаев


Дата редактирования: 05 Шілде 2020

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 405.69
Евро 455.51
Рубль 5.72
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика