ПРИОЗЕРСК ҚАЛАСЫ ӘКІМ АППАРАТЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ПОРТАЛЫ

Мїгедектердіѕ ќоєамдыќ бірлестіктері їшін мемлекеттік сатып алу заѕы бойынша тїсінік беру

39-бап. Бір кґзден алу тјсілімен мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру негіздері

54) техникалыќ кґмекші (орын толтырушы) ќўралдар (протездік-ортопедиялыќ ќўралдардан басќа) мен арнаулы жїріп-тўру ќўралдарын, мїгедектерге берілетін жеке кґмекші мен ымдау тілі маманы кґрсететін јлеуметтік ќызметтерді, мїгедектерге арналєан такси кґрсететін ќызметтерді, мїгедектерге берілетін санаторий-курорттыќ жолдамаларды сатып алу бґлігінде мїгедектер саны жўмыскерлердіѕ тізімдік саныныѕ кемінде елу пайызын ќўрайтын мїгедектердіѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўратын ўйымдардан тауарлар мен кґрсетілетін ќызметтерді сатып алу.

51-бап. Јлеуетті ґнім берушілердіѕ жекелеген санаттарыныѕ мемлекеттік сатып алуєа ќатысуы

      1. Јлеуетті ґнім берушілердіѕ жекелеген санаттарыныѕ мемлекеттік сатып алуєа ќатысуы осы Заѕда кґзделген жаєдайларда айќындалады.
      2. Мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушылар тауарлардыѕ, жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ жекелеген тїрлерін мемлекеттік сатып алуды ґткізу кезінде:
      1) мїгедектердіѕ мўќтаждыєына арналєан тауарларды (тифлотехникалыќ ќўралдар, жїріп-тўруєа арналєан арнайы ќўралдар, міндетті гигиеналыќ ќўралдар) осындай тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан аєымдаєы жылы осы тауарларды сатып алу їшін бґлінген ќаражаттыѕ жалпы кґлемініѕ кемінде елу пайызы кґлемінде;
      2) осы тармаќтыѕ 1) тармаќшасында кґрсетілмеген ґзге де тауарларды тауарлар ґндіретін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан аєымдаєы жылы осы тауарларды сатып алу їшін бґлінген ќаражаттыѕ жалпы кґлемініѕ кемінде елу пайызы кґлемінде;
      3) жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтерді аєымдаєы жылы осы жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтерді сатып алу їшін бґлінген ќаражаттыѕ жалпы кґлемініѕ жїз пайызы кґлемінде сатып алуды жїзеге асырады.
      3. Тауарларды ґндіретін жјне (немесе) тауарларды беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардыѕ тізбесін жјне оларды енгізу тјртібін халыќты јлеуметтік ќорєау саласындаєы ујкілетті орган айќындайды.
      Тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан сатып алынатын тауарлардыѕ, жўмыстардыѕ, кґрсетілетін ќызметтердіѕ жекелеген тїрлері тізбесін Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі айќындайды.
      4. Осы баптыѕ 2-тармаєында белгіленген ережелерді іске асыру їшін мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы осы Заѕда кґзделген тјсілдермен мемлекеттік сатып алуды жїзеге асырады, оєан тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдар жіберіледі.
      Жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдарєа – ґткізілетін мемлекеттік сатып алудыѕ нысанасы болып табылатын жўмыстарды орындау бойынша ќосалќы мердігерлерді жјне ќызметтер кґрсету бойынша бірлескен орындаушыларды тартуєа жол берілмейді.
      Осы баптыѕ 2-тармаєына сјйкес мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ўйымдастырушы хабарландыру мјтінінде мемлекеттік сатып алу тек ќана тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдар арасында жїзеге асырылатынын кґрсетеді.
      Тауарларды ґндіретін жјне (немесе) тауарларды беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедлектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдар осы бапќа сјйкес жїзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуєа ќатысуєа ґтінімді ќамтамасыз етуді енгізбейді.
      5. Мемлекеттік сатып алу осы Заѕныѕ 29-бабыныѕ 1-тармаєында, 36-бабыныѕ 1-тармаєында, 38-бабыныѕ 7, 8 жјне 10-тармаќтарында кґзделген негіздер бойынша ґткізілмеді деп танылєан жаєдайда, тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан бір кґзден алу тјсілімен мемлекеттік сатып алуды ґткізу туралы тапсырыс беруші шешім ќабылдауєа ќўќылы.
      Тауарларды ґндіретін жјне (немесе) беретін, жўмыстарды орындайтын, ќызметтерді кґрсететін Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері мен Ќазаќстан Республикасы мїгедектерініѕ ќоєамдыќ бірлестіктері ќўрєан ўйымдардан бір кґзден алу тјсілімен мемлекеттік сатып алу ґткізілмеді деп танылєан жаєдайда, тапсырыс беруші Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік сатып алу туралы заѕнамасына сјйкес ґзге де јлеуетті ґнім берушілер арасында мемлекеттік сатып алуды ќайтадан ґткізу туралы шешім ќабылдауєа ќўќылы.
      6. Мемлекеттік јлеуметтік тапсырыспен кґзделген кґрсетілетін ќызметтерді, кјсіпкерлік ќызмет субъектісі болып табылмайтын жеке тўлєаєа жеке меншік ќўќыєымен тиесілі тўрєынжайды мемлекеттік сатып алу мемлекеттік сатып алуды жїзеге асыру ќаєидаларында айќындалєан ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Заѕєа сјйкес жїзеге асырылады.


Дата редактирования: 02 Қыркүйек 2016

Жіберу

Ауа райы

Валют курстары

Дауыс бер

Приозерск қаласы әкім аппаратының жаңалықтар сілтемесіне жазылу
ясно, атмосферное давление в пределах нормы, тихий ветер (1 м/с) дующий с юго-юго-запада. Приозер қ. сегодня в 18:00 ожидается +20°C, жауын-шашынсыз, слабый ветер.
Все курсы указанны в Казахской тенге
Доллар 420.07
Евро 493.25
Рубль 5.68
Қаланың қай мәселесі сізді толғандырады
Дауыс бер
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner Banner
 • Banner
 • Banner

Қала жаңалықтарыRSS

Облыстың жаңалықтарыRSS

Banner
© 2012 «Приозерск қаласы әкімі аппаратының ақпараттық порталы» ММ При использование материалов просим указывать источник
© 2012 Зерттеме және сүйеніш: Интернет-компания «Creatida»
Яндекс.Метрика